Primăria Comunei Băleni,  cu  sediu  în  Sos.  Bucuresti-Targoviste ,  nr.  86,  localitatea Băleni, județul Dâmbovița, cod de identificare fiscală CIF: 4280060, tel.0245265004, fax.0245265063,  website:  https://www.primariabaleni.ro,  email:  primaria_baleni@yahoo.com în calitate de operator, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter  personal  și  drepturile  pe  care  le  aveți  în  conformitate  cu  REGULAMENTUL  (UE)  2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aplicabil din 25 mai 2018 (denumit în continuare RGPD).

Scopul prelucrării datelor

Primăria Comunei Băleni prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul acordării serviciilor publice solicitate în toate departamentele instituției cât și pentru a răspunde eventualelor solicitări, sesizări sau reclamații pe care ni le transmiteți.

Temeiul juridic al prelucrării datelor

Primăria Comunei Băleni prelucrează date cu caracter personal strict necesare pentru: executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau  pentru  a  face  demersuri  la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract; îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Primăriei Comunei Băleni; a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; exercitarea autorității  publice  cu  care  este  investită  Primăria  Comunei  Băleni, sau în baza consimțământului expres și echivoc al persoanei vizate cu privire la prelucrare.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Vă informăm că prelucrăm prin mijloace automatizate și manual, în mod confidențial și securizat, următoarele categorii de date cu caracter personal: nume,  prenume,  cod  numeric personal, seria și numărul cărții de identitate/buletinului, data și locul nașterii, semnătura, număr de telefon, adresa de domiciliu/reședință, date privind sănătatea, stare civilă, situația familială, date referitoare la copii, date privind imobilele/terenurile și mijloacele de transport deținute, informații de natură socială, etc.

Datele cu caracter personal colectate pot varia în funcție de serviciul  solicitat  de dumneavoastră și de prevederile legale aplicabile activităților desfășurate de Primăria Comunei Băleni.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Primăria Comunei Băleni transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către:

 • Autorități/instituții centrale/locale ale statului;
 • Instanțele de judecată la cererea acestora;
 • Organele de urmărire penală la cererea acestora;
 • Persoane juridice de drept privat, în condițiile respectării regulamentului.

Vă informăm că documentele întocmite în cadrul instituției care sunt considerate informații de interes public, conform legislației în vigoare, se pun la dispoziția publicului spre informare pe pagina de internet a Primăriei Comunei Băleni sau prin afișarea la sediu, după caz.

Primăria Comunei Băleni nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal în străinătate.

Perioada de stocare a datelor personale

Primăria Comunei Băleni păstrează datele dumneavoastră  cu  caracter  personal  pe  o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, după care, se arhivează dacă legislația în vigoare o impune.

Drepturile dumneavoastră

Potrivit   Regulamentului   (UE)   2016/679   și   legislației   interne   beneficiați   de   următoarele drepturi:

 1. Dreptul la acces – conform 15 alin. (1) din RGPD, aveți dreptul de a obține confirmarea din partea Primăriei Comunei Băleni că prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile privind modul de prelucrare a acestora;
 2. Dreptul la rectificarea datelor – conform 15 din RGPD, aveți dreptul de a obține de la Primăria Comunei Băleni, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
 3. Dreptul la ștergerea datelor – conform art. 17 din RGPD, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri Dreptul de a solicita ștergerea datelor este aplicabil în anumite circumstanțe, cum ar fi: datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește  prelucrarea;  datele  cu  caracter  personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului.

Datele pot fi șterse cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; pentru respectarea unei obligații legale; din motive de interes public în domeniul sănătății publice; în scopuri de arhivare în interes public; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – conform art. 18 din RGPD, se poate exercita când contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Primăriei Comunei Băleni să verifice exactitatea acestora; când prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; când Primăria Comunei Băleni nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau când dumneavoastră v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Primăriei Comunei Băleni prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 2. Dreptul de a vă opune prelucrării – conform art. 21 din RGPD, în orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării legale (prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unui interes public/din exercitarea unei autorități publice) inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Primăria Comunei Băleni nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 3. Dreptul de portabilitate a datelor – conform art. 20 din RGPD, aveți dreptul de a primi o copie în format electronic a datelor care fac obiectul prelucrării și de a transmite datele direct de la Primăria Comunei Băleni către alt operator;
 4. Dreptul de retragere a consimțământului – conform art. 7, alin. (3) din RGPD, în cazul prelucrărilor pe bază de consimțământ, vă puteți retrage oricând consimțământul fără a fi afectată valabilitatea prelucrărilor

Vă puteți exercita aceste drepturi printr-o simplă cerere scrisă trimisă la adresele de email: primaria_baleni@yahoo.com/ dpo@primariabaleni.ro sau depusă direct la registratura Primăriei Comunei Baleni. 

Totodată aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”) cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Website: http://www.dataprotection.ro, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro, în măsura în care considerați că răspunsul dat de Primăria Comunei Băleni cu privire la solicitările dumneavoastră în legătură cu prelucrarea  datelor  cu  caracter personal încalcă Regulamentul (UE) 2016/679.

Refuzul dumneavoastră de a furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea de a beneficia de acordarea de servicii de către Primăria Comunei Băleni pentru scopurile mai sus precizate.

Va informăm că Primăria Comunei Băleni nu ia decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru a obține informații suplimentare asupra prelucrării datelor cu caracter personal, vă puteți adresa în scris printr-o cerere trimisă Responsabilului cu Protecția Datelor Personale, la adresele de email: primaria_baleni@yahoo.com/ dpo@primariabaleni.ro sau depusă direct la registratura Primăriei Comunei Băleni.